Teptukų valiklis0
search
  • Teptukų valiklis0

Kryolan teptukų ploviklis 500ml.

28,60 €
Su mokesčiais
Tai speciali valymo priemonė makiažo teptukams, užtikrinanti higienišką darbo įrankių švarą. Valiklį galite naudoti ir AIRBRUSH purkštuvui plauti.
Kiekis

Paminėta produkte

pavojingos prekės

Įspėjimas

Hazard-determining components of labelling: propan-2-ol Hazard statements: H225 Labai degūs skystis ir garai. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. Precautionary statements: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Danger

03493/00
46 Prekės

Charakteristikos

Dydis
500 ml

Specifinė nuoroda

MPN
10000107856
Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.